Tabak± Polska stoi

Tabaka

TabakaW dzisiejszych czasach papierosy wydaj± siê byæ jedn± z najpopularniejszych u¿ywek. Uspokajaj± ludzi, pomagaj± siê skupiæ, a przy okazji powoduj± raka i s± nieludzkim wrêcz po¿eraczem ¶rodków finansowych. Nie musi jednak tak byæ. Wszak¿e od stuleci obok zgubnego wynalazku, jakim by³ palony tytoñ, obecny by³ tak¿e tytoñ w wersji sproszkowanej wraz z dodatkami aromatyzuj±cymi czyli po prostu tabaka.

Read more »

Ewolucja gracza Diablo II subiektywnym okiem niezdyscyplinowanego weterana na emeryturze

Gry, Diablo

Jako ¿e moja skromna osoba przez ju¿ ponad 11 lat by³a zwi±zana z pewn± gr± komputerow±, okre¶lan± potocznie jako Diablo II, w czasie trwania “kariery” natkn±³em siê na szereg ró¿nych zachowañ, spotka³em wielu ludzi reprezentuj±cych ca³kowicie inne podej¶cie do zabawy. Ró¿norodno¶æ by³a tak wielka, ¿e postanowi³em poprowadziæ pewne obserwacje i po jakim¶ czasie daæ im upust w postaci p³odnego tekstu o ewolucji gracze Diablo II od czasów kiedy wraca do domu ze sklepu z wypiekami na twarzy i pud³em z gr± pod rêk±, do czasu, gdy mo¿e powiedzieæ “przetraci³em na t± grê pó³ mojego ¿ycia"…

Read more »

Moja praca magisterska

Nauka

Prace magisterskie maj± to do siebie, ¿e lubi± byæ obronione. Moja praca magisterska nie jest wyj±tkiem - te¿ lubi byæ obroniona :) . Nie jestem pazer±, skoro ju¿ co¶ stworzy³em, to po co ma to le¿eæ na komputerze i “siê kurzyæ". A mo¿e komu¶ siê przyda?

Read more »

Instalacja GPSa na motocyklu

Motocykle

W dzisiejszych czasach dalsze wycieczki bez u¿ycia nawigacji satelitarnej s± ju¿ chyba czym¶ niestandardowym. Decyduj± siê na nie jedynie osoby, które nie posiadaj± jeszcze tego jak¿e przydatnego wynalazku, b±d¼ te¿ ci, którym samodzielne nawigowanie przy pomocy map po prostu sprawia przyjemno¶æ. Same wycieczki mog± odbywaæ siê przy pomocy automobilu, jednak co bardziej wymagaj±cy wybieraj± siê w trasê na motocyklu :) . I chocia¿ ka¿dy motocyklista przyzwyczajony jest do widoku drukowanych map na baku swojej maszyny, to systemy nawigacji wchodz± równie¿ do ¶wiata jedno¶ladów. Mimo wszystko problemy sprawia jednak zarówno zasilanie, jak i mocowanie urz±dzenia. Poniewa¿ uda³o mi siê doprowadziæ moj± maszynê do stanu pe³nej symbiozy z GPSem, postanowi³em podzieliæ siê moimi skromnymi do¶wiadczeniami z innymi osobami :) Niektóre zosta³y sprawdzone w praktyce, inne to jedynie sugestie czy pomys³y.

Read more »

Przyczyny i sens cierpienia cz³owieka.

Nauka, Filozofia

Kilka lat temu podczas studiów na Uniwersytecie ¦l±skim przysz³o mi zmagaæ siê z pewn±, przemi³± sk±din±d, pani± profesor której konikiem by³a filozofia. Niestety, filozof ze mnie ¿aden :P . Na moje szczê¶cie (i zapewne znacznej wiêkszo¶ci studenckiego grona) materia³em na zaliczenie mia³ byæ dowolny tekst o tematyce filozoficznej. Nie przypominam ju¿ sobie czy mogli¶my wybraæ z pewnej puli tekstów, czy te¿ tekst o cierpieniu cz³owieka zrodzi³ siê w mojej g³owie. Niemniej jednak rezultat prezentujê poni¿ej.

Tekst udostêpniony oczywi¶cie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported

Read more »

Mozilla Thunderbird 2 - wyszukiwanie w ksi±¿ce adresowej wg. ró¿nych pól

Korespondencja, Thunderbird

Staraj±c siê walczyæ przeciwko monopolowi produktów Microsoftu w zastosowaniach biurowych postanowi³em zbojkotowaæ program Microsoft Outlook dostêpny w pakiecie Office i zast±piæ go równie udanym, acz darmowym, odpowiednikiem opracowanym przez Mozilla Messaging - Mozilla Thunderbird, którego na co dzieñ u¿ywam ju¿ od wielu lat. Trzeba niestety przyznaæ obiektywnie - baza danych kontaktów dostêpnych w ksi±¿ce adresowej Thunderbirda ustêpuje funkcjonalno¶ci± tej z Outlooka. Wierz±c jednak, ¿e wszystko (no, prawie…) co wolne jest dobre, postanowi³em nad tym popracowaæ.

Read more »

Moje wiersze o motocyklach

Motocykle

Podobno nie ka¿dy umie pisaæ wiersze. I to prawda. Wiêkszo¶æ amatorskich prób jest raczej ¿a³osna i nie nadaje siê do druku, bo szkoda ¿eby papier cierpia³. Niemniej jednak od jakiego¶ czasu czujê zew natchnienia i oto poni¿ej owoce mojej p³odno¶ci.

Wiem, nie umiem pisaæ wierszy, ale to jest pisane od serca, wiêc NIE ¦MIAÆ SIÊ! :)

Read more »

Super Supery

Secret Service

Pokolenie Secret Service/Top Secret/Gamblera - mo¿na tak chyba nazwaæ graczy, którzy rozpoczynali swoj± przygodê z grami komputerowymi na pocz±tku minionego dziesiêciolecia.

To se ne vrati, Pane Havranek. Któ¿ jeszcze pamiêta niewybredne ¿arty z Atarynek, gloryfikowanie high class sprzêtu pokroju 286, na którym nota bene gry wygl±da³y gorzej, ni¿ na Commodorze, czy mi³o¶æ od pierwszego zagrania w Dooma czy Mortala?

Super Supery to legendarna, ¿eby nie powiedzieæ epicka, rubryka w SSie, która niezliczon± ilo¶æ razy powodowa³a bezwarunkowe oplucie najbli¿szej okolicy w niekontrolowanym wybuchu ¶miechu. Sk³adaj±ca siê z najró¿niejszych tematycznie ¿artów, pocz±wszy od przekrêtów, przez radosne polemiki z redakcj±, m±dro¶ci ludowe, a na uwagach jako ¿ywo wyci±gniêtych z uczniowskich dzienniczków czy elokwentnych m±dro¶ci belferskich koñcz±c, ta sta³a niemal przez ca³y okres istnienia naszego ukochanego periodyka czê¶æ sprawi³a, ¿e na naszych mordkach tak czêsto go¶ci³ u¶miech od ucha do ucha.

Mo¿e wiêc warto przypomnieæ sobie tych prawie 300 najlepszych tek¶ciorów, które na przestrzeni blisko stu numerów Secret Service Pegaz Ass by³ uprzejmy wybieraæ ku naszej uciesze.

Read more »

Amerykañski firmware do SanDisk Sansa c140

mp3

SanDisk Sansa c140SanDisk Sansa c140, ideowy nastêpca modeli z serii m2X0, to ma³y, porêczny i wydajny odtwarzacz mp3, który dodatkowo nabyæ mo¿na za rozs±dn± cenê oscyluj±c± w granicach 150 z³.

Urz±dzenie samo w sobie jest bardzo sympatyczne, jednak je¶li zakupili¶my je w naszym piêknym, nadwi¶lañskim kraju, ma zapewne preinstalowany europejski firmware. Chocia¿ odtwarzacz sprawuje siê na nim doskonale, to amerykañska wersja oprogramowania dodaje nam dwie zasadnicze funkcje: obs³ugê radia oraz znacznie zwiêkszon± g³o¶no¶æ urz±dzenia.

Na instalacji tej¿e wersji skupimy siê tym razem :) .

Read more »

Rejestracja domeny i zak³adanie bloga dla pocz±tkuj±cych

Webmastering

Za³o¿enie swojej strony internetowej czy bloga niekoniecznie musi byæ prost± spraw±, szczególnie dla osoby, która wcze¶niej raczej nie mia³a styczno¶ci z tak± technologi±.
Niemniej jednak, nawet Larry Page i Sergey Brin zanim zrobili Gógla zastanawiali siê kiedy¶ jak to zrobiæ, a dzisiaj trzymaj± za pysk pó³ Internetu ;) .
Mo¿e zatem ten skromny poradnik wyja¶ni pocz±tkuj±cym czym jest domena internetowa, konto na serwerze, sk±d wzi±æ te dwie rzeczy i jak doj¶æ od zera do webmastera :) .

Read more »

Contact. ©2018 by Grzegorz Maj. open source blog / webhosting reseller.
Design & icons by N.Design Studio. Skin by Tender Feelings / Evo Factory.