Category: Gry

Ewolucja gracza Diablo II subiektywnym okiem niezdyscyplinowanego weterana na emeryturze

Gry, Diablo
Jako ¿e moja skromna osoba przez ju¿ ponad 11 lat by³a zwi±zana z pewn± gr± komputerow±, okre¶lan± potocznie jako Diablo II, w czasie trwania "kariery" natkn±³em siê na szereg ró¿nych zachowañ, spotka³em wielu ludzi reprezentuj±cych ca³kowicie inne podej… more »

Betrayal at Krondor i Windows XP

Gry
Niestety stare DOSowe gierki nie zawsze chc± poprawnie dzia³aæ na j±drze NT Windowsów >2000. O ile przewa¿nie nie stanowi to ¿adnego problemu, bo najzwyczajniej nie u¿ywamy programów sprzed dziesiêciu czy piêtnastu lat, czasami wracamy do tych legendarnych gier.… more »

Artworki z magazynu Secret Service

Gry, Secret Service
10-15 lat temu, gdy standardem by³ komputer klasy 386 (i bynajmniej nie chodzi tu o czêstotliwo¶æ taktowania procesora ;) ), a ludzie podniecali siê s³ysz±c "Pentium" czy "Voodoo", magazyny o grach komputerowych mia³y duszê, co¶ czego… more »

Gierki flashowe / Flash games

Gry
Gry napisane we Flashu maj± s± oczywi¶cie w du¿ym stopniu ograniczone i pró¿no szukaæ tam pe³nego trójwymiaru, tekstur w rozdzielczo¶ci 2048x2048, zaawansowanej sztucznej inteligencji czy rozbudowanego trybu multiplayer. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e gry te… more »
Contact. ©2017 by Grzegorz Maj. multiblog / hosting companies.
Design & icons by N.Design Studio. Skin by Tender Feelings / Evo Factory.