Category: Secret Service

Super Supery

Secret Service
Pokolenie Secret Service/Top Secret/Gamblera - mo¿na tak chyba nazwaæ graczy, którzy rozpoczynali swoj± przygodê z grami komputerowymi na pocz±tku minionego dziesiêciolecia. To se ne vrati, Pane Havranek. Któ¿ jeszcze pamiêta niewybredne ¿arty z Atary… more »

Artworki z magazynu Secret Service

Gry, Secret Service
10-15 lat temu, gdy standardem by³ komputer klasy 386 (i bynajmniej nie chodzi tu o czêstotliwo¶æ taktowania procesora ;) ), a ludzie podniecali siê s³ysz±c "Pentium" czy "Voodoo", magazyny o grach komputerowych mia³y duszê, co¶ czego… more »
Contact. ©2017 by Grzegorz Maj. multi-blog / web hosting company.
Design & icons by N.Design Studio. Skin by Tender Feelings / Evo Factory.