Category: Nauka

Moja praca magisterska

Nauka
Prace magisterskie maj± to do siebie, ¿e lubi± byæ obronione. Moja praca magisterska nie jest wyj±tkiem - te¿ lubi byæ obroniona :) . Nie jestem pazer±, skoro ju¿ co¶ stworzy³em, to po co ma to le¿eæ na komputerze i "siê kurzyæ". A mo¿e komu¶ siê przyda?… more »

Przyczyny i sens cierpienia cz³owieka.

Nauka, Filozofia
Przyczyny i sens cierpienia cz³owieka.Cierpienie to negatywny stan psychiczny, b±d¼ fizyczny i emocjonalny do¶wiadczany czêsto jako ból (fizyczny) czy inne nieprzyjemne doznanie cia³a.Cierpienie psychiczne wi±¿e siê z do¶wiadczaniem negatywnych e… more »

Moja praca licencjacka

Nauka
Jako, ¿e kilka tygodni temu mia³em przyjemno¶æ obroniæ swoj± pracê licencjack±, wspieraj±c ideê wyra¿on± przez hax0rskie powiedzenie Information wants to be free, z wielk± chêci± przedstawiam mój naukowy dorobek szerokiemu ¶wiatu ;) Praca zatytu³owan… more »
Contact. ©2017 by Grzegorz Maj. multi-blog / web hosting reviews.
Design & icons by N.Design Studio. Skin by Tender Feelings / Evo Factory.