Category: Neostrada

Neostrada i Microsoft Vista

Neostrada, Vista
System Windows Vista jest dostêpny dla domowych u¿ytkowników ju¿ od niespe³na dwóch miesiêcy, jednak u¿ytkownicy Neostrady (a tak¿e ³±cz Netii) do tej pory mieli spore problemy z konfiguracj± swoich modemów. Microsoft udostêpni³ jednak na swojej stronie szczegó³ow± ins… more »
Contact. ©2017 by Grzegorz Maj. blogging tool / webhosting reviews.
Design & icons by N.Design Studio. Skin by Tender Feelings / Evo Factory.