Category: Korespondencja

Mozilla Thunderbird 2 - wyszukiwanie w ksi±¿ce adresowej wg. ró¿nych pól

Korespondencja, Thunderbird
Staraj±c siê walczyæ przeciwko monopolowi produktów Microsoftu w zastosowaniach biurowych postanowi³em zbojkotowaæ program Microsoft Outlook dostêpny w pakiecie Office i zast±piæ go równie udanym, acz darmowym, odpowiednikiem opracowanym przez Mozilla Me… more »

Jak napisaæ profesjonalny e-mail po angielsku?

Korespondencja
Ka¿dy z nas musi czasem napisaæ do kogo¶ maila i chocia¿ dzi¶, w czasach rozkwitu komunikatorów internetowych e-mail wydaje siê nieco archaicznym sposobem komunikacji, jest on ci±gle intensywnie stosowany (i bardzo dobrze). Warto wiêc wiedzieæ jak napisaæ maila w spo… more »
Contact. ©2017 by Grzegorz Maj. blogging tool / blog hosting / Francois.
Design & icons by N.Design Studio. Skin by Tender Feelings / Evo Factory.