Category: Firefox

Optymalizacja Firefoksa

Firefox
Rosn±ca ci±gle popularno¶æ alternatywnej przegl±darki Firefox zachêca coraz to wiêksze rzesze u¿ytkowników do migracji na program spod znaku rudego przedstawiciela gatunku vulpes, a s³owa Firefox i optymalizacja wydaj± siê bardzo do siebie pasowaæ :)Ale prawdziwa… more »

O mnie

Firefox, O mnie
Nie wiem czy kogokolwiek zainteresuj± jakiekolwiek informacje o mojej skromnej osobie, bo w sumie nieszczególnie jest o czym mówiæ czy pisaæ.Ale skoro ka¿dy blog ma taki pozerski dzia³, to i tutaj chyba powinien byæ, przygotujcie siê na kilkadziesi±t linijek nud… more »
Contact. ©2017 by Grzegorz Maj. blogging tool / blog hosting / Francois.
Design & icons by N.Design Studio. Skin by Tender Feelings / Evo Factory.