Category: Savoir-vivre

Wszystko co powinni¶my wiedzieæ o savoir-vivre

Savoir-vivre
Niezale¿nie czy jeste¶my gimnazjalist±, maturzyst±, studentem czy prezesem presti¿owej, miêdzynarodowej firmy, s± sytuacje, w których musimy wiedzieæ jak siê zachowaæ. Pocz±wszy od spaceru z dam± przez za³atwianie spraw w urzêdach czy instytucjach, na po… more »
Contact. ©2017 by Grzegorz Maj. blogging tool / webhosting reviews.
Design & icons by N.Design Studio. Skin by Tender Feelings / Evo Factory.