Category: Motocykle

Instalacja GPSa na motocyklu

Motocykle
Instalacja GPSW dzisiejszych czasach dalsze wycieczki bez u¿ycia nawigacji satelitarnej s± ju¿ chyba czym¶ niestandardowym. Decyduj± siê na nie jedynie osoby, które nie posiadaj± jeszcze tego jak¿e przydatnego wynalazku, b±d¼ te¿ ci, którym samodziel… more »

Moje wiersze o motocyklach

Motocykle
Podobno nie ka¿dy umie pisaæ wiersze. I to prawda. Wiêkszo¶æ amatorskich prób jest raczej ¿a³osna i nie nadaje siê do druku, bo szkoda ¿eby papier cierpia³. Niemniej jednak od jakiego¶ czasu czujê zew natchnienia i oto poni¿ej owoce mojej p³odno¶ci.W… more »
Contact. ©2017 by Grzegorz Maj. blogging tool / blog hosting / Francois.
Design & icons by N.Design Studio. Skin by Tender Feelings / Evo Factory.