Category: Diablo

Ewolucja gracza Diablo II subiektywnym okiem niezdyscyplinowanego weterana na emeryturze

Gry, Diablo
Jako ¿e moja skromna osoba przez ju¿ ponad 11 lat by³a zwi±zana z pewn± gr± komputerow±, okre¶lan± potocznie jako Diablo II, w czasie trwania "kariery" natkn±³em siê na szereg ró¿nych zachowañ, spotka³em wielu ludzi reprezentuj±cych ca³kowicie inne podej… more »
Contact. ©2017 by Grzegorz Maj. blogging tool / blog hosting / Francois.
Design & icons by N.Design Studio. Skin by Tender Feelings / Evo Factory.