Wszystko co powinni¶my wiedzieæ o savoir-vivre

Savoir-vivre

Niezale¿nie czy jeste¶my gimnazjalist±, maturzyst±, studentem czy prezesem presti¿owej, miêdzynarodowej firmy, s± sytuacje, w których musimy wiedzieæ jak siê zachowaæ. Pocz±wszy od spaceru z dam± przez za³atwianie spraw w urzêdach czy instytucjach, na podnios³ych momentach takich jak zaproszenie dziewoi na studniówkê czy bal u ambasadora koñcz±c.
Zasad dobrego wychowania jest ca³a masa, s± podstawowe, które zawsze wypada znaæ, s± te¿ takie, których nie u¶wiadczymy nawet na filmach o rodzinie królewskiej. Spróbujê przedstawiæ tutaj te, które moim skromnym zdaniem s± najwa¿niejsze i których powinni¶my siê zawsze trzymaæ.
Dlaczego warto siê z nimi zapoznaæ? Dobre maniery nikomu jeszcze nie zaszkodzi³y, mog± one jedynie pomóc.

Read more »

Optymalizacja Firefoksa

Firefox

Rosn±ca ci±gle popularno¶æ alternatywnej przegl±darki Firefox zachêca coraz to wiêksze rzesze u¿ytkowników do migracji na program spod znaku rudego przedstawiciela gatunku vulpes, a s³owa Firefox i optymalizacja wydaj± siê bardzo do siebie pasowaæ :)

Ale prawdziwa potêga Firefoksa to rozszerzenia, dodatki i daleko id±ca mo¿liwo¶æ modyfikacji. Niestety, w g±szczu setek dodatków mo¿na siê tak¿e zgubiæ. Ten ma³y artykulik, jak mam nadziejê, przedstawi kilka najwa¿niejszych moim zdaniem rozszerzeñ, skrótów klawiszowych i zaawansowanych ustawieñ programu.

Read more »

Jak napisaæ profesjonalny e-mail po angielsku?

Korespondencja

Ka¿dy z nas musi czasem napisaæ do kogo¶ maila i chocia¿ dzi¶, w czasach rozkwitu komunikatorów internetowych e-mail wydaje siê nieco archaicznym sposobem komunikacji, jest on ci±gle intensywnie stosowany (i bardzo dobrze). Warto wiêc wiedzieæ jak napisaæ maila w sposób mo¿liwie jak najbardziej profesjonalny, elegancki i schludny.

Ale po co w³a¶ciwie uczyæ siê pisania maili? Przecie¿ list to list - temat, tre¶æ i podpis. Gdzie mo¿na tu pope³niæ jaki¶ b³±d?

Czêsto osoby odpowiedzialne za korespondencjê maj± du¿o pracy i nierzadko zdarza siê, ¿e je¶li mail jest napisany w sposób niechlujny, prymitywny i amatorski, odpowied¼ jest krótka, lapidarna i nie rozwi±zuje naszego problemu.
Z drugiej strony mail skomponowany przy u¿yciu wysublimowanego, górnolotnego jêzyka wymusza na adresacie powa¿niejsze podej¶cie do naszej sprawy.

Innymi s³owy - im e-mail bardziej profesjonalny i “dojrza³y", tym powa¿niej potraktuje nas odbiorca naszego listu, a o to przecie¿ nam chodzi.

Read more »

Moja praca licencjacka

Nauka

Jako, ¿e kilka tygodni temu mia³em przyjemno¶æ obroniæ swoj± pracê licencjack±, wspieraj±c ideê wyra¿on± przez hax0rskie powiedzenie Information wants to be free, z wielk± chêci± przedstawiam mój naukowy dorobek szerokiemu ¶wiatu ;)

Read more »

Betrayal at Krondor i Windows XP

Gry

Niestety stare DOSowe gierki nie zawsze chc± poprawnie dzia³aæ na j±drze NT Windowsów >2000. O ile przewa¿nie nie stanowi to ¿adnego problemu, bo najzwyczajniej nie u¿ywamy programów sprzed dziesiêciu czy piêtnastu lat, czasami wracamy do tych legendarnych gier.

Jedn± z nich z pewno¶ci± jest Betrayal at Krondor firmy Dynamix. Poniewa¿ uruchomienie jej na Winie XP do najprostszych nie nale¿y, mo¿e ten krótki artyku³ przyjdzie komu¶ z pomoc±. Nie dajê jednak absolutnie ¿adnej gwarancji, ¿e opisane tu sposoby pomog± (nie powinny jednak zaszkodziæ wiêc nie ma co siê baæ ;) .

Read more »

Artworki z magazynu Secret Service

Gry, Secret Service

10-15 lat temu, gdy standardem by³ komputer klasy 386 (i bynajmniej nie chodzi tu o czêstotliwo¶æ taktowania procesora ;) ), a ludzie podniecali siê s³ysz±c "Pentium" czy "Voodoo", magazyny o grach komputerowych mia³y duszê, co¶ czego dzisiaj wielu relatywnie nowym periodykom brakuje. Je¶li zatem kto¶ chcia³by przypomnieæ sobie czasy, gdy zamykali¶my siê w pokoju sprawdzaj±c wytrzyma³o¶æ Impów na pi³ê spalinow± i udaj±c, ¿e w³a¶nie odrabiamy lekcje, to zapraszam do obejrzenia tych blisko stu artworków wys³anych do redakcji Sikreta przez czytelników, oraz kilku innych, interesuj±cych wydarzeñ z czasów, kiedy Secret Service by³o Biggest Selling Computer Games Magazine in Europe.

Read more »

Instalacja forum phpBB2 na ovh.org

phpbb2

Kto¶ m±dry powiedzia³ kiedy¶, ¿e jesli jak±¶ czynno¶æ musi wykonaæ dwa razy, to najlepiej napisaæ do niej jaki¶ skrypt ow± czynno¶æ automatyzuj±cy. Poniewa¿ ostatnio dane mi by³o pomagaæ pewnemu koledze w instalacji forum, a zdarzy³o sie to ju¿ nie pierwszy raz, lepiej po¶wiêciæ trochê czasu i opisaæ ca³y proces, ni¿ potem wyja¶niaæ go krok po kroku na Gadu-Gadu. Za³ó¿my wiêc przyk³adowe forum oparte na phpBB2.
Jako, ¿e ostatnimi czasy w moim domu zago¶ci³y dwie sympatyczne papu¿ki, za³o¿ymy sobie forum o ptakach :) .

Read more »

Neostrada i Microsoft Vista

Neostrada, Vista

System Windows Vista jest dostêpny dla domowych u¿ytkowników ju¿ od niespe³na dwóch miesiêcy, jednak u¿ytkownicy Neostrady (a tak¿e ³±cz Netii) do tej pory mieli spore problemy z konfiguracj± swoich modemów.

Microsoft udostêpni³ jednak na swojej stronie szczegó³ow± instrukcjê instalacji modemów:

Na powy¿szych stronach znajduj± siê tak¿e linki do wszystkich wymaganych sterowników.

Gierki flashowe / Flash games

Gry

Gry napisane we Flashu maj± s± oczywi¶cie w du¿ym stopniu ograniczone i pró¿no szukaæ tam pe³nego trójwymiaru, tekstur w rozdzielczo¶ci 2048x2048, zaawansowanej sztucznej inteligencji czy rozbudowanego trybu multiplayer.

Nie zmienia to jednak faktu, ¿e gry te dzia³aj± na ka¿dym komputerze wyposa¿onym w zainslowany player Adobe/Macromedia Flash. Nie trzeba ich instalowaæ, uruchamiaj± siê bardzo szybko i chocia¿ s± skromne i ma³e, to czêsto bardzo ambitne i wymagaj±ce my¶lenia. Niektóre z nich s± po prostu dobre.

Read more »

O blogu

O blogu

Blog ten powsta³ jako realizacja mojego odwiecznego celu obdarzenia ludzko¶ci moj± ¶wiat³± wiedz± na tematy zwi±zane z Internetem i dziedzinami pokrewnymi bwaahahahhaahshhaawhwah ;P

Read more »

Contact. ©2017 by Grzegorz Maj. open source blog / webhosting reseller.
Design & icons by N.Design Studio. Skin by Tender Feelings / Evo Factory.